[php_everywhere]

West-Zeeuws-Vlaanderen Schetsen aan de toekomst

Duurzaam Groede benaderde de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR) in 2018. Aanleiding vormden het VN-akkoord 2030 voor duurzame ontwikkeling en het Klimaatakkoord van Parijs.

Gevraagd werd wat de verschillende duurzaamheidsopgaven voor de agrarische sector en de recreatiesector in West-Zeeuws-Vlaanderen (gemeente Sluis) betekenen en wat op welk moment kan worden ondernomen om het op korte, middellange of lange termijn beter te krijgen.

Het doel van dit project is om duurzaamheidsopgaven (waaronder doelstellingen uit het VN-akkoord 2030 en het Akkoord van Parijs) als uitgangspunt van regionaal en lokaal beleid te maken, opdat de lokale en regionale politiek maatregelen kan nemen die de leefbaarheid van de regio vergroten en daarmee een toekomstbestendig perspectief kan bieden aan bewoners, toeristen en bedrijven. Hiertoe is het van belang om in mogelijke toekomsten te denken en dat te bespreken zodat bewoners, bedrijven en bestuur kunnen nadenken over het vraagstuk en de komende opgaven op korte termijn, middellange termijn (tot 2030) en lange termijn (tot 2050). Een onderliggend doel is bewustwording bij de bevolking creëren over de impact en omvang van de benodigde transities voor de duurzaamheidsopgaven en de handelingsperspectieven voor regionale en lokale politiek en economische sectoren met betrekking tot de uitdagingen die voor hen liggen.

Voor West-Zeeuws-Vlaanderen gaat de Wetenschapswinkel na hoe de sectoren landbouw en recreatie onder meer tot duurzame productie, duurzame energie en natuurontwikkeling of -behoud kunnen komen.

De volgende onderzoekvragen staan hierbij centraal:
1. Welke regionale en lokale handelingsperspectieven richting duurzaamheid zijn er voor de landbouw en recreatie in West-Zeeuws-Vlaanderen?
2. Waar stroken landbouw en recreatie wel en waar niet met duurzaamheid?
3. Hoe kunnen de niet-duurzame landbouw en recreatie duurzamer worden gemaakt?

In dit Wetenschapswinkelproject is interactief gewerkt met een begeleidingscommissie, met regionale partners en met studenten van verschillende studierichtingen binnen de WUR. Ook is met studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) samengewerkt.

Lees hier het definitieve rapport van de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR)